Informationen zu unserer Dozentin Jana Bimova

Name: Jana Bimova

Kurse:
  • 16F44895 Tschechisch A1: Kurzkurs zum Kennenlernen (Lehrmaterial wird im Kurs besprochen)